Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap
Organisation

Printvenlig
VEJLEDNING FOR KLUBKASSERERE

Som medlem af Dansk Skak Union optages enhver dansk skakklub Alle klubbens medlemmer skal være tilmeldt unionen.

TILMELDING af medlemmer til DSU sker gennem hovedkredsens kartoteksfører. Medlemskabet er kvartalsvis. Tilmelding kan ske i alle måneder. Tilmelding før den 10. i kvartalets sidste måned gælder for hele kvartalet (SKAKBLADET efterleveres), og tilmelding efter den 10. gælder fra det kommende kvartal, med mindre andet udtrykkelig angives.

Der skal for hvert medlem opgives fødselsdag og -år samt navn og adresse.

JUNIORER En spiller er junior (med nedsat kontingent) til og med det kvartal, hvor den pågældende fylder 20 år.

BØRN En spiller er barn (med ekstra nedsat kontingent) til og med det kvartal, hvor den pågældende fylder 14 år.

PENSIONISTER En spiller, som modtager folke-, førtids- eller tjenestemandspension, kan tilmeldes som pensionist (med nedsat kontingent). Klubben skal kontrollere, at den pågældende er berettiget til at have status som pensionist.

AFMELDING sker gennem hovedkredsens kartoteksfører og har som hovedregel gyldighed fra kvartalets udgang, når den sker inden for de under tilmelding nævnte frister. Afmelding efter fristens udløb gælder fra udgangen af det næste kvartal. Afmeldes et medlem p.gr.a. restance, kan dette meddeles hovedkredsen, og den pågældende kan nægtes optagelse i en anden klub. Der godkendes kun restancer for ½ år.

KLUBFORTEGNELSEN Ændringer i de oplysninger, som står i klubfortegnelsen, nemlig spillested og -dag samt formandens navn, adresse og telefonnummer, skal ligeledes meddeles hovedkredsens kartoteksfører.

FORMULARER til forannævnte kan fås hos hovedkredsens kartoteksfører.

SKAKBLADET udkommer p.t. 4 gange om året og sendes til alle klubbernes medlemmer. Hvis Skakbladet udebliver, rettes henvendelse til det stedlige postkontor, og hvis dette ikke giver resultat, til hovedkredsens kartoteksfører. Husk altid at melde adresseændring af hensyn til Skakbladets rigtige forsendelse.

BETALING AF KONTINGENT Hovedkredskassereren udsender hvert kvartal opkrævning på kontingent til klubkassererne. Betalingsfrist er som hovedregel anført på opkrævningen. Overholdes fristen ikke, risikerer man, at udsendelse af SKAKBLADET standses.
© 2019 Fyns Skak Union