Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap
Organisation

Printvenlig

Referat af Hovedkredsmøde i Fynsk Skak Union, den 11. marts 2005 i Læseforeningens lokaler.

FU + flg. klubber var repræsenteret: Inslev, Nr. Aaby, Frem, Læseforeningen, Søhus, Nyborg, Årslev, Assens, Tårnet, Odense og Rudkøbing. Desuden Sydøstfyn uden stemmeret. I alt 331 stemmer + FUs 15 stemmer.

Valg af dirigent og stemmetællere:
Dirigent: Ane Bech Madsen, Nr. Aaby
Stemmetællere: Jens Erik Pedersen, Tårnet og Peter Kinggaard, Frem

Formandens beretning:
Erik G Andresen læste sin beretning, der indeholdt flg. hovedpunkter:
· Fynsmesterskabet på Cafe Vestergade med 24 deltagere – mester Carsten Bank Friis. For mange partier i mesterskabet blev spillet andre steder end på cafeen.
· FM i lyn ikke afholdt i 2004
· Pokalturneringen: Læseforeningen vandt i 2004 i finalen over Sydøstfyn. Samme finalister i år.
· Kvalifikationsstævne i landspokalfinalen på Nyborg Strand. FSU blev i 2004 repræsenteret af 2 hold i hver række..
· Status for holdturneringen, der endnu ikke er færdigspillet. Færre hold end tidligere deltager,
· Juniorer 2004. FM blev Theis Nielsen, Højfyn. Der opfordres til at flere juniorer deltager i dette FM. Ved hold DM fik FSU en 3. plads. Marie Frank-Nielsen har vundet DM i ældste pigegruppe.
· Ratingen af holdturneringen er lykkes. FU er kollektiv turneringsledelse..
· Hjemmesiden er blevet godt udbygget med god opdatering. Fynsk Skak er nu lagt på hjemmesiden.
· Medlemstallet er vigende - både på landsplan og på Fyn. I 2004 med en tilbagegang på ca. 15 % på Fyn.
· Juniorarbejdet skal opprioriteres med en målrettet juniortræning..
· TL-kursus afventer HB-beslutning om form.
· God turneringsaktivitet på Fyn. Bl.a. skal nævnes: Kerteminde Weekend EMT, IM turnering i Fåborg og Lundeborgturneringen.
· Hæderstegn i 2004 til Herluf Lykkegaard, Rudkøbing og initiativpris til Skaklubben Frem.
· Tak til Niels Henrik Cappelen for mangeårig indsats som TL.

Beretningen gav ikke anledning til debat. Godkendt ved håndsoprækning.

Regnskab ved kassereren:

Poul Jacobsens gennemgik væsentlige punkter i regnskabet. Kommentarer til regnskabet er nævnt i Fynsk Skak. Godkendt ved håndsoprækning.

Holdturnering:
Turneringen er ikke færdigspillet – status for de enkelte rækker er vist på FSUs hjemmeside.
Ib Juhl, Assens opfordrer til, at man ved turneringsplanlægningen undgår, at 2 hold fra samme klub spiller samme aften.

Pokalturneringen.
Kval-stævne til LP, søndag den 17. april 2005:
Der opfordres til, at så mange klubber som muligt deltager i kval. Stævnet. Stævnet er også et bredde-arrangement.
Den Fynske Pokalturnering er nået til finalen der spilles på Odense Banegårds Center mellem Sydøstfyn og Læseforeningen.

Indkomne forslag:
Ændringsforslag nr. 1 til holdturneringen.
Paragraf 12 stk. 1 med ordlyden:
”Efter at 3. runde er afviklet, har enhver klub ret til at ændre sin styrkeliste, idet den inden for en af TL fastsat tidsfrist, tilsender TL en ny styrkeliste gældende for de resterende runder. Der kan dog ikke ændres på styrkelisten for divisionshold. ”

Denne paragraf ændres:
Den indsendte styrkeliste er gældende hele turneringen og kan ikke ændres. § 12 stk.2 er stadig gældende.
§12 stk. 2 efter 4 punktum. ”Formanden skal før spilleren benyttes osv.” udgår, erstattes af:
Nye klubmedlemmer må placeres efter ønske og er spilleberettiget, når følgende er opfyldt
1. Når deres navn, adresse, data og ratingtal er påført rundekortet, i rubrikken ”Nyt medlem”
De vil så efterfølgende blive tilmeldt DSU. Klubben hæfter for deres kontingent.
2. Når modstanderens HL er oplyst om ændringen før kampen starter.

Resten uændret.

Forslaget vedtaget ved håndsoprækning

Ændringsforslag nr. 2
Paragraf 10 stk. 4 med ordlyden:
”En spiller kan anvendes på flere af sin klubs hold i samme runde (se dog denne paragraf stk. 1), men må dog højest anvendes i 10 kampe i hver sæson incl. divisionskampe. Dog, dersom en klub har flere hold i kamp på samme dag, må ingen spiller deltage i mere end en af disse kampe. ”

Ændres til
”En spiller kan maksimalt anvendes i 1 kamp pr. runde, dog kan spilleren i 2 runder spille 2 kampe incl. divisionskampe (se dog denne paragraf stk. 1). Ingen spiller må deltage i mere end en kamp på samme dag.

Samtidig slettes paragraf 10 stk. 5 og 6 med ordlyden:
”Et hold må maximalt anvende 15 reservespillere pr. sæson. Denne regel gælder ikke en klubs lavest placerede hold.”

og

”Et hold må pr. runde maximalt anvende 1 reserve, der på holdlisten står opført som spiller på et højereliggende hold. ”

Forslaget vedtaget ved håndsoprækning.
Ændringsforslag nr. 3
Paragraf 5 stk. 1 og 2 med ordlyden:
”Holdenes placering i den samlede stilling afgøres ud fra summen af det opnåede antal matchpoints (MP) og det opnåede antal individuelle points (IP). Vunden kamp tæller 1 MP, uafgjort ½ MP og tabt kamp 0 MP.”

og

”Står flere hold lige i summen af IP og MP, placeres det hold først, som har opnået flest points individuelle points (IP).”

ændres til:
”Holdenes placering i den samlede stilling afgøres ud fra det opnåede antal individuelle points.”

og

”Står flere hold lige i antallet af individuelle points, placeres det hold først, som har opnået flest points matchpoint (MP). Vunden kamp tæller 1 MP, uafgjort ½MP og tabt kam 0 MP.

Forslaget forkastet.

Ændringsforslag nr. 4
Paragraf 13 stk. 1 med ordlyden:
”Hvis et hold udebliver fra en kamp uden gyldig grund (sygdom, rejseuheld m.m.) eller ikke møder med mindst 5 spillere (mindst 3 spillere for 5-mands hold), taber det 6 - 0 (3½ - 0 for 5.mands hold), i disse kampe fordeles MP, som var kampen spillet, i gentagelses tilfælde udgår det af turneringen og placeres sidst. Det udeblevnes holds HL meddeler uophørligt modstanderens HL og TL udeblivelsen, samt grunden til denne, hvorefter TL afgør, om der er tale om gyldig grund, og hvis det er tilfældet, arrangerer han en ny kamp. TL’s afgørelse kan ankes af begge klubber,

ændres til:

Paragraf 13 stk. 1a:
Hvis et Fynsseriehold eller et serie 1-hold udebliver fra en kamp uden gyldig grund (sygdom, rejseuheld m.m.) eller ikke møder med mindst 5 udgår holdet af turneringen og tvangsnedrykkes, endvidere nulstilles resultatet af spillede kampe i turneringen. Det udeblevnes holds HL meddeler uophørligt modstanderens HL og TL udeblivelsen, samt grunden til denne, hvorefter TL afgør, om der er tale om gyldig grund, og hvis det er tilfældet, arrangerer han en ny kamp. TL's afgørelse kan ankes af alle klubber, i den pågældende gruppe, til turneringskomiteen.

Paragraf 13 stk. 1b
Hvis et hold lavere end serie 1 udebliver fra en kamp uden gyldig grund (sygdom, rejseuheld m.m.) eller ikke møder med mindst 5 spillere (mindst 3 spillere for 5-mands hold), taber det 6 - 0 (3½ - 0 for 5.mands hold), i disse kampe fordeles MP, som var kampen spillet, Hvis et hold udebliver fra en kamp, mister holdet mulighed for at kunne rykke op. I gentagelses tilfælde udgår det af turneringen og placeres sidst og opnåede resultater nulstilles. Det udeblevnes holds HL meddeler uophørligt modstanderens HL og TL udeblivelsen, samt grunden til denne, hvorefter TL afgør, om der er tale om gyldig grund, og hvis det er tilfældet, arrangerer han en ny kamp. TL's afgørelse kan ankes af alle klubber, i den pågældende gruppe; til turneringskomiteen.

Samtidig udgår paragraf 13 stk. 2 med ordlyden:
”Hvis et hold udebliver fra en kamp, mister holdet muligheden for at kunne rykke op.”
Forslaget blev på mødet ændret, således paragraf 13 stk. 1a kun gælder for Fynsserien mens paragraf 13. stk. 1b ændres til at gælde for hold lavere end Fynsserien.

Herefter vedtaget ved håndsoprækning.

Ændringsforslag nr. 5
Paragraf 9 stk. 3 med ordlyden
”Den arrangerende klub kan bestemme, om der skal spilles i røgfri lokaler….”
Ændres til

”Det påhviler den arrangerende klub at sikre sig, at der spilles i røgfri lokaler….”

Forslaget vedtaget.

Nyt forslag:
Paragraf x stk. x
Ved turneringsplanlægningen af serie 2 og 3 kan TL og FU udvise fleksibilitet, således serie 2 f.eks. kan ændres til 5-mandshold. Ligesom antallet af kredse kan udvides til 4. Eventuelt sammenlægning af serie 2 og 3

Forslaget vedtaget, med bemærkning om, at det er vigtigt, at klubberne ved turneringstilmeldingen ved hvad man tilmelder sig til.

Andre forslag fra FU
FU stiller forslag om fast EMT tillæg på kr. 5 kr. pr. turneringsdeltager. Dette beløb skal øremærkes til FSUs juniorarbejde.

Efter kort debat trak FU forslaget.

Fastsættelse af kontingent:
I forbindelse med fastsættelse af kontingentet præsenterede FU budget for 2005 samt et forslag om Junior Elite Træning med et budget på kr. 10.000
FU foreslår enhedskontingent på kr. 20 pr. medlem pr. kvartal.
Efter debat blev der fremsat yderligere forslag:
Ib Juhl, Assens: enhedskontingent kr. 10 pr. medlem pr kvartal.
Kurt Ploug, Læseforeningen: seniorer kr. 25, juniorer og pensionister kr. 20 og børn kr. 10 pr kvartal.
I det Kurt Plougs forslag var mest vidtgående blev denne sent til afstemning først: for 170, imod 176 – forslaget forkastet.
FUs forslag: for 260 for, imod 77 – dermed er FUs forslag om enhedskontingent på 20 kr. pr. medlem pr. kvartal vedtaget..

Valg:
Formand: Erik G Andresen genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Kim Skaanning nyvalgt
Suppleant: Arne Bech Madsen, genvalgt
Revisor: Keld Boysen og Kristen Sørensen genvalgt
Revisorsuppleant: Niels Justesen

Eventuelt:
Der blev reklameret for lokale turneringer arrangeret af Læseforeningen, Tårnet og Assens.

Mødet slut kl. 22.00

Referat: Hans Milter Pedersen


© 2019 Fyns Skak Union