Søg i nyheder Kontakt fsu Sitemap
Organisation

Printvenlig

Referat af FU-møde i Fyns Skak Union den 12/01 2005 i Ullerslev

Tilstede: Erik G. Andresen (EGA), Poul Jacobsen (PJ), Pierre Dahl (PD) og Hans Milter Pedersen (HMP)

1. Godkendelse af referat.
Referat godkendt uden bemærkninger

2. Siden sidst.
· Inslev Skakklub forsøger at få lokaler til at kunne afvikle FM i lyn 2005. Kerteminde Skakklub vil se positivt på at få arrangementet i 2006 – og afvikle stævnet i forbindelse med Kerteminde weekend EMT 2006.
· Kvalifikationsstævne til LP-finale finder sted den 16. eller 17. april 2005 i Bolbro arrangeret af Læseforeningen. FU foreslår den 17. april med kampstart kl. 10.00.
· Samtlige hovedkredse har tilbagegang i medlemstallet.
· Der er afsendt ansøgning til Fyns Amts Rådgivende Fritidsudvalg. Amtet har bekræftet modtagelsen.
· Der er modtaget tilbud på trykning af Fyns Skak fra Offset Service. FSU ønsker forsat at benytte dette trykkeri pga. særdeles god service.
· FSUs web-hotel er udvidet med 20 % uden yderligere beregning.
· EGA har kontaktet Fionia Bank angående et sponsorat. Fionia Bank ønsker ikke at indgå et sådan sponsorat i det sponsoratet ikke vil være målrettet lokalt.

3. Regnskab, medlemstal, budget 2005.
Foreløbigt regnskab gennemgået. Der er igen i 2004 store kursgevinster, hvorfor regnskabet viser samlet overskud. Budget for 2005 vil stort set være uændret i forhold til 2004.

4. Hold- og Pokalturnering
· Der er kommet en forespørgsel om nedrykning fra Fynsserien. En skræksituation er 4 nedrykkere fra Fynsserien. Dette vil ske hvis Læseforeningen 2 og Nyborg rykker ned fra 2. division samt at vinderen af Fynsserien ikke kvalificere sig til 2. division.
· Kun en enkelt klub har ønsket at ændre styrkelisten pr. 1/1 2005. Denne ændring er ikke efterkommet jævnfør tidligere beslutning. Der er fundet enkelte fejl, hvor personer står på styrkelisten uden at være medlem af FSU. PJ sender medlemslister til PD, som sammenholder listen med styrkelisten.
· Indberetninger af holdresultater forløber planmæssigt.
· Situationen omkring brug af reserver (15 reserve reglen) er ikke så kritisk efter 3. runde som efter 2. runde.
· Nyborg Skakklub afholder kvartfinale i den fynske pokalturnering. Sydøstfyn afholder semifinaler hvis de selv kvalificerer sig. Finale spille Odense Banegård Center med Frem som arrangør.

5. Hovedkredsmøde, herunder dagsorden, indkomne forslag, valg mm.
· Niels Henrik Cappelen modtager ikke genvalg. Det forventes at øvrige genopstiller, herunder også formanden.
· HMP laver udkast til nye vedtægter, således de tilpasses virkeligheden med hensyn til bestyrelseposter.
· HMP og PD udarbejder nyt reglement for holdturneringen – hvor det er muligt skal reglementet være identisk med DSUs reglement for divisionsturneringen, dog skal det forsat være muligt, i begrænset omfang at spille flere kampe pr runde. Man kan forstille sig at en spiller i 2 runder må spille 2 kampe i øvrige runder kun 1 kamp.
· FU stiller forslag om fast EMT tillæg på kr. 5 kr. pr. turneringsdeltager. Dette beløb skal øremærkes FSUUSF.
· FU skal udarbejde en drejebog for HK-mødet, således man har en drejebog til fremtidige HK-møder.

6. TL-kursus
HMP gennemgik modtaget materiale angående turneringslederuddannelsen.
FSU vil forsøge at afholde et turneringslederkursus en weekend i april. Pris kr. 250 pr deltager – dette beløb skal dække forplejning, kursusmaterialer og kursusafgift. FU forestiller sig kurset ledet af HMP og Arne Bech Madsen (EGA kontakter Arne). FU håber på 8 deltagere. TL uddannelse skal drøftes på næste hovedbestyrelsesmøde i DSU. FSU skal afvente dette møde før der arbejdes videre med ovennævnte kursus.

7. Hæderstegn og Initiativpris.
Under dette punkt blev potentielle kandidater drøftet.

8. Idebox
· FU skal etablere en turneringskomite på 7 mand som den fynske skakklubber kan benytte efter aftale. Dette skulle betyde, at fynske skakdomme bliver mere ensartede.
· EGA stillede forslag om at man etablerer en julecup for juniorer.

9. Hovedbestyrelsesmøde
Kommende hovedbestyrelsesmøde i DSU finder sted den 30/1 2005 på Nyborg Strand. Fra FSU deltager EGA. Hovedpunktet på dette møde er DSUs regnskab.

10. Næste møde.
Kommende møder: 2/3 2005

11. Eventuelt
Mødet slut: kl. 23.55

Referent: Hans Milter Pedersen

 

© 2019 Fyns Skak Union