Referat af FU-møde i Fyns Skak Union den 25/1 2006 i Ullerslev

Tilstede: Erik G. Andresen (EGA), Poul Jacobsen (PJ), Pierre Dahl (PD), og Hans Milter Pedersen (HMP) Afbud fra Kim Skaanning

Godkendelse af referat
HMP laver rettelser til referat fra den 30/11. Herefter godkendes referatet endeligt på næste FU-møde.

Siden sidst
Der er spillet ¼ -finaler i pokalturneringen. Læseforeningen. Sydøstfyn, Seminariet og Universitetet er gået videre til semifinaler. Det besluttedes, at den vindende klub får et gavekort på kr. 600 til Dansk Skaksalg + plade.
SØF har fået tildelt FM 2006. Der ydes i den forbindelse det sædvanlige tilskud på kr. 3.000.
Steffen Pedersen har fået en skakspalte i Børsen.

Regnskab og medlemstal
Medlemstallet er 537 for 1. kvartal 2006.
Foreløbigt regnskab gennemgået. Det besluttedes at afskrive ca. kr. 2.000 på abonnement - restancer på Fynsk Skak.

Driften af Fynsk Skak giver for stort underskud. Der mangler pt. ca. 70 abonnementer før bladet giver et tilfredsstillende resultat (men stadig underskud). Klubformænd skal orienteres om Fynsk Skaks situation, med henblik på at få nye abonnementer. Et alternativ kan være, at bladet i fremtiden bliver web-baseret.

Budget
Budget gennemgået. Aktivitetsniveauet fra 2005 fastholdes. Det besluttedes at der i 2006 igen skal afsættes penge til jet-projektet.
Der er søgt amtstilskud og kvittering er modtaget. Det forventes, at FSU modtager kr. 20.000 i tilskud.

Ansøgning fra Middelfart om støtte til arrangement med Marie Frank-Nielsen og Per Andreasen Initiativet drøftet. Det besluttedes af afslå ansøgningen, idet FSU ikke giver tilskud til sådanne klubarrangementer.

Forslag fra Bent Jensen
Bent Jensens forslag ligner umiddelbart Øbro Skakklubs kaosturneringer. FSU ønsker at støtte forslaget på næste HB-møde.
FU vil forsøge at arrangere en kaosturnering, hvis en sådan kan rates.

Forslag til nyt holdturneringsreglement
HMP gennemgik udkast til nyt holdturneringsreglement. Væsentlige ændringer er, at henvisninger og forkortelser så vidt mulig er fjernet. Og at det i fremtiden ikke bliver muligt at indsætte reserver efter ½-times spil. Dette er ikke forligeligt med ratede EMT-turneringer.
FU kom med andre små rettelser. HMP indarbejder disse rettelser og sender forslaget til FU på ny. Herefter kan det endelige forslag udsendes til klubformænd i god til før hovedkredsmødet.

Hjemmeside og turneringsledelse
Der skal forsat ske en rimelig opdatering af hjemmesiden. I løbet af marts sender PD alt vedr. hjemmesiden til PJ – herefter kan PD slette alt vedr. hjemmesiden på sin PC. Der skal hurtigst muligt findes en ny web-master.

Der er søgt en ny turneringsleder for FSUs holdturnering. Et par emner blev drøftet. En anden mulighed er, at der sker en omrokering i bestyrelsen og at HMP herefter overtager hvervet.

Hovedkredsmødet den 31/3-06.
Der laves en mødeindkaldelse til hovedkredsmødet til Fynsk Skak nr. 2. Læseforeningen undersøger mulighed for lokaler til 31/3. Herefter skal Læseforeningen stå for hele arrangementet. (Efterfølgende er mødet flyttet til Frem).

PD modtager ikke genvalg til FU – evt. nye emner drøftet. Det forventes at øvrige modtager genvalg.

HB-møde, herunder medlemskampange og divisionsturneringen.
PJ deltager i HB-mødet.
HB ønsker en debat om medlemsfremmende tiltag. Det besluttedes at PJ umiddelbart skal støtte medlemsfremmende tiltag.
Vedr. divisionsturneringen ønsker FU hurtigst muligt afklaring på hvorvidt Føroyars exit fra skakligaen får betydning for fynske hold i divisionsturneringen.

Eventuelt
FSUUSF har ikke haft udgifter i 2005. Kontingentindtægter er kr. 1.000.

Næste FU-møde finder sted den 31/3 kl. 16.00 et sted i Odense.

Referat: HMP