Referat af FU-møde i Fyns Skak Union den 30/11 2005 i Ullerslev

Tilstede: Erik G. Andresen (EGA), Poul Jacobsen (PJ), Pierre Dahl (PD), Kim Skaanning (KS) og Hans Milter Pedersen (HMP)

Godkendelse af referater.
Referat fra FU-møde den 20/4 2005 godkendt med bemærkning til punktet siden sidst: Korrekt navn på FM er Viggo Bové Quist

Siden sidst.
FSU har modtaget ansøgningsskema fra Fyns Amt. Ansøgningen er sendt.
Kerteminde EMT 2006 er aflyst, men Kerteminde Skakklub ønsker fortsat at arrangere FM i lynskak. Ny dato 12/3 2006
HB-referater udsendes ikke længere pr brev til klubformænd. Klubberne er orienteret via DSU. Klubberne modtager i fremtiden referater via mail fra DSU.
I forlængelse af referat fra 24/8 har Arne Bech Madsen kommenteret FUs holdning til børneattester, som han finder for restriktive. FU fastholder sin holdning, idet det kun angår arrangementer i FSU-regi og ikke i klub-regi. I fremtiden skal alle nye ledere aflevere børneattester.
FU har imødekommet ansøgning fra Marie Frank-Nielsen om tilskud på kr. 500 , i forbindelse med hendes deltagelse i VM. Samtidig oplyses det, at Marie Frank Hansen er fejlciteret i artikel i Fyns Stiftstidende.
Juniorerne blev nr. 2 ved Junior Hold-DM
John Rendboe er stoppet som TL i DSUs pokalturnering på Nyborg Strand.
Kristoffer Dyrgaard og Jonathan Nørsøller delte FM for juniorer.

Regnskab medlemstal.
Et opdateret regnskab gennemgået. Der er pt. 585 medlemmer i FSU.

Fynsk Skak
FU havde en drøftelse af Fynsk Skaks fremtid. Det blev besluttet, at bladet skal fortætte uændret i 2006. På hovedkredsmødet i foråret 2006 ønsker FU en debat om bladets fremtid. Et alternativ kunne være, at bladet udsendes til alle medlemmer via FSUs hjemmeside.

Juniorarbejdet, Jet
Projektet er nu gennemført med tilfredsstillende resultat. FU ønsker at gentage arrangementet.

Holdturnering, pokalturnering og FM 2006
Holdturneringen forløber planmæssigt, dog er indberetningen af resultater ikke tilfredsstillende. Der skal gøres opmærksom på at det er klubberne der skal indberette resultater til holdturnering@fsu-skak.dk eller pr brev til TL. Det er ikke TLs opgave at hente resultater på diverse klub-hjemmesider.
FU drøftede det uhensigtsmæssige i at indsætte reserver efter ½ time, samtidig med at turneringen er ratet. FU vil på HK-mødet foreslå at det ikke længere bliver tilladt at indsætte sådanne reserver.
Pokalturneringen er nået til 3. runde. Som noget nyt blev 2. runde spillet i Nyborg med 16 deltagende hold. FU er tilfreds med forløbet af dette arrangement.
SØF har søgt om at afholde FM 2006 i forbindelse med deres forårsturnering.
EGA skal kontakte Andrew Velarde, Indslev for at høre om de er startet på en planlægning – hvis ikke, så får SØF arrangementet. Samtidig skal det tilstræbes, at partierne spilles i turneringslokalet – og ikke hjemme i klubberne.

HT-regler
PD og HP udarbejdede i foråret 2005 et udkast til regelsæt, hvor flest mulige henvisninger og forkortelser var fjernet. HP sender dette udkast til regler til Finn Fejrskov, der vil være behjælpelig med at færdiggøre reglementet.

TL-kursus
Udsat til september 2006 – før holdturneringen 2006/2007

Hjemmesiden opdatering, klubside
PD laver ikke indlæg, men vedligeholder forsat siden. Efterfølgende er vedligeholdelsen af hjemmesiden i beskeden omfang overgivet til Poul Jacobsen.

HK-møde
FU foreslår den 31/3-06. Læseforeningen forespørges om lokaler mm. (skal som udgangspunkt sørge for kaffe, drikkevarer mm). Det har efterfølgende vist sig at Lsf. Ikke kan huse os, så HK-mødet afholdes i Frems lokaler.
Pga. manglende tid ønsker PD ikke at forsætte i FU.
Et nyt FU-medlem må gerne have interesse for på sigt at blive formand eller kasserer.

Idebox
Intet

Næste møde
Næste møde er fastsat til den 25/1 2006

Eventuelt
Finn Fejrskov har fået en Fritz 9 som betaling for arbejdet i forbindelse med holdturneringen mm.

Referent: Hans Milter Pedersen