Referat af FU-møde i Fyns Skak Union den 20/4 2005 i Ullerslev

Tilstede: Erik G. Andresen (EGA), Poul Jacobsen (PJ), Pierre Dahl (PD), Kim Skaanning (KS) og Hans Milter Pedersen (HMP)

EGA startede mødet med en velkomst til KS
Konstituering, forretningsorden mm. KS overtager juniorarbejdet – mens øvrige jobs forbliver uændrede.

Økonomien i forbindelse med arbejdet blev drøftet. Alle takster forbliver uændrede, dvs.
Kørsel: kr.1,50 pr km.
Kontingent til DSU betales af FSU
Telefon: ½ fast afgift betales af FSU
FU-medlemmer modtager Fynsk Skak
Mødeleder: kr.100 til dækning af mødeudgifter
Revisionen godtager mails som bilag.

Godkendelse af referater.
Referat fra FU-møde den 3/2 2005, hovedkreds-møde 11/3 2005 og FSUUSF generalforsamling 11/3 2005 blev alle godkendt uden bemærkninger.

Siden sidst.
Skakklubben Frem er tilbage i 2. division.
I landspokalfinalen på Hotel Nyborg Strand er flg. fynske hold kvalificeret:
Elite-rækken – Sydøstfyn og Læseforeningen, bredde-rækken - Læseforeningen og Frem, junior-rækken – Frem1 og Frem2.

Skakklubben Fiber er nu officielt nedlagt.
Skakklubben Nordvestfyn er også officielt nedlagt.
Samtidig er Middelfart Skakklub genopstået med Brian Lorentzen som formand. Tidligere medlemmer af Strib Skakklub er udmeldt af DSU. Dog er Robert Falborg forsat medlem af DSU på FSUs regning.

Ved DM i skoleskak er det blevet 2 x 5-plads til Giersing Realskole.

Regnskab, medlemstal, og instruktørløn.
Regnskabsgennemgang er udsat til næste møde – iflg. PJ er der intet alarmerende i regnskabet.

Odense Skakklub, Midtfyns Skakklub og Nyborg Skakklub har søgt midler via juniorinstruktørordningen, samtidig har Skakklubben Frem tilkendegivet, at de og agter at søge tilskuddet.

Samtidig havde FU en principiel diskussion om juniorinstruktørordningen. Fremover før der kun én gang gives tilskud til ikke-medlemmer af DSU. DSU skal have noget for pengene. Denne ordning administreres af PJ på samme måde som ordningen administreres i 2. hovedkreds.

Turneringslederkursus
FU ser gerne et weekendkursus ultimo august arrangeret af Arne Bech Madsen og HMP. Arne og HMP aftaler endelig dato. Datoen videregives til KS, der arrangerer lokaler med Frem. HMP laver indbydelse.

HB møde – herunder Elo-rating
EGA deltog i sidste HB-møde i DSU. Under mødet stemte EGA(med den afgørende stemme) imod hovedbestyrelsens indstilling angående gebyrer for elo-rating. Dette gav anledning til debat angående FIDE og DSUs ratingsystemer. EGA. redegjorde for sin holdning og hvorfor han stemte imod DSUs forslag , det blev taget til efterretning.

Det besluttedes, at man i FU i fremtiden skal debattere HB-møder før mødet i stedet for som nu efter mødet. FU-møder bør i fremtiden ligge umiddelbart før et HB-møde. EGA skal – inden for rimelighedens grænser – videresende dagsorden + bilag til FU.

Holdturnering, rating indberetning, ny regelfortolkning, HT 2005-06
Bortset fra oprykningskampe er holdturneringen 2004/2005 færdigspillet. 3 spillere har opnået max-point (5 eller 7 point på samme hold). Ratingindberetningen er videresendt (5 spillere har man skulle beregne manuelt).

PD og HMP arbejder videre med et nyt holdturneringsreglement som skal besluttes på hovedkredsmødet 2006. Reglementet skal sendes til klubberne i god tid før mødet, således klubberne kan få indflydelse på udformningen af det forslag, som fremsendes på hovedkredsmødet.

HMP indarbejder beslutningerne fra hovedkredsmødet 2005 i holdturningsreglementet for 2005/2006.

PD foreslår, at serie 2 og 3 i den kommende sæson spilles som en stor monradturnering. Dette vil dog medføre store praktiske problemer angående kørsel mm. Mere realistisk er 3-4 kredse i serie 2, der alle er 5-mands hold.

Uregelmæssigheder i sæsonen 2005/2006 skal alle offentliggøres på FSUs hjemmeside.

I den kommende sæson er en del af HMPs arbejde med holdturneringen forsvundet, i det 15 kamp reglen er forsvundet. PD kan, hvis det er muligt overlade en del af hans arbejde til HMP.

PD sender forslag til forbedringer af IT i forbindelse med holdturneringen til Steen Andersen.

Pokalturnering, kvalifikation, finale og LP. Der er forsat ikke sat dato på den fynske pokalfinale.

Kvalifikationsstævnet til landspokalfinalen forløb tilfredsstillende. Dog skal arrangementet næste år starte tidligere, f.eks. kl. 10.00 eller 11.00.

I forbindelse med landspokalfinalen på Nyborg Strand fraråder Erik Søbjerg brugen af censor-brætter, da disse ikke er velegnet til hurtigskak. DSU vil derimod gerne have en løbende opdatering af turneringen på/via DSUs hjemmeside.

Juniorarbejde, jet projekt mm.
Jet-projektet skal offentliggøres i Fynsk Skak og på FSUs hjemmeside. Mads Svendsen og KS aftaler spille-/træningstidspunkter. Arrangementet må gerne starte før skolernes sommerferie. Det skal overvejes at finde et spillested på Fyn frem for i Tjele.

EGA kontakter Arne B Madsen angående FM for juniorer, det forventes, at Arne forsætter med arrangementet. Samtidig skal annoceringsformen for stævnet overvejes.

Eventuelt/idebox
FU og skoleskakken på Fyn bør afholde et møde angående fælles interesser. Der er pt. flere skoleskakspillere på Fyn end i det øvrige land. Et emne for mødet kunne være: Hvordan får man de mange fynske skoleskakspillere sluset videre til de fynske skakspillere.

Skakfremmende tiltag kunne være: En gågadeturnering i forbindelse med Odense By Night. En stand på dyreskuepladsen sammen med f.eks. Go og backgammon folk.

PJ gjorde opmærksom på, at man godt kan være enkeltmedlem i en anden hovedkreds end hvor man er bosat.

Næste møde skal afholdes 7/9 2005
Mødet slut: kl. 23.10 - godkendt

Referent: Hans Milter Pedersen