Referat af FU-møde i Fyns Skak Union den 17/11 2004 i Ullerslev

Tilstede: Erik G. Andresen (EGA), Poul Jacobsen (PJ), Pierre Dahl (PD) og Hans Milter Pedersen (HMP)

1. Godkendelse af referat.
Der er forsat fejl i klubadresser – dette rettes løbende.

Underskudsgaranti til Giersing Realskole ikke effektueret.

2. Siden sidst.
Fåborg IM turnering er afviklet. IM turneringen forløb tilfredsstillende. På grund af manglende deltagere blev sideløbende EMT-turnering desværre aflyst under uheldige omstændigheder.

EGA har deltaget i SØFs jubilæumsarrangement

PJ orienterede om Vagn O Hansen (Midtfyn) sygdom og konsekvenser heraf.

HKs juniorhold har deltaget i DM, med en 3. plads til følge. De unge spillere opførte sig eksemplarisk.

FM for juniorer forløb planmæssigt, og blev holdt inden for budgettet. Arrangementet skal prioriteres højere i enkelte klubber, således der kommer flere og stærkere deltagere.

Giersing Realskole har deltaget i NM i skoleskak i Reykjavik og Stockholm – begge steder med tilfredsstillende resultater.
EGA orienterede om korrespondance og forviklinger i forbindelse med DM i hurtigskak. FSU ønsker forsat ikke at lægge navn til arrangementet bl.a. på grund af manglende budgetter og regnskaber.

Skakklubben Frem ønsker ikke at forsætte som arrangør af FM i skak.

Skakklubben Frem vil gerne arrangere den Fynske Pokalfinale på Odense Banegårdscenter. FU siger – ja tak – til ansøgningen.
LF er interesseret i at arrangere kvalifikationsstævne til landspokalfinalen.

PJ har siden den 1/10 været daglig leder af Dansk Skaksalg, og ønskede at vide om FU fandt dette betænkeligt. FU ser ikke noget problem i dette.

3. Regnskab, medlemstal, ansøgning til amtet, kontingent, m.m.
Regnskab gennemgået – følger nogenlunde budgettet.

Kassereren forventer et mindre underskud på ordinær drift for andet år i træk. Derfor kan en kontingentstigning på kr.10 pr. medlem pr. kvartal forventes foreslået, børn dog 20 kr., så alle kommer til at betale samme kontingent.

FSU har pt. Et medlemstal på ca. 600, hvilket er en mindre tilbagegang. Dette skyldes en oprydning i medlemslisten i et par klubber.

4. DSU støtteforening.
Det besluttes, at 3. hk. I lighed med en række andre hovedkredse skal støtte DSU støtteforening. Den årlige støtte være på kr. 250,-

5. Fynsk Skak og hjemmeside.
Gamle nr. af Fynsk Skak er nu lagt på FSUs hjemmeside. Niels Erik Nielsen har problemer med at formidle resultaterer af holdkampe i Fynsk Skak – PD forsøger at afhjælpe problemerne.

PD foreslår skakundervisning på nettet (målgruppe rating 1000-1200) på hjemmesiden. PD arbejder videre med initiativet.

Fynsk Skaks fremtid blev drøftet, bladet fortsætter foreløbig i 2005.

6. Hold- og pokalturnering
herunder tilpasning af regler, flow omkring indberetninger, Nyborgs afbud i serie 3 kreds 1, brug af ulovlige spillere, pokalfinale og kvalifikationsstævne mm.

FSU har presset enkelte klubber hårdt for at nå op på 32 hold i pokalturneringen. Derfor har Nyborg og Frem nok tilmeldt et hold for meget. Hvorefter de to klubber efterfølgende trak et hold i turneringen. Dette betyder at Nyborg og Frem begge idømmes en bøde på kr. 100 jf. reglement for pokalturneringen.
EGA har foretaget lodtrækning til 2. runde. FU tog lodtrækningen til efterretning.Er nu afviklet. 3. runde spilles i Sydøstfyn den 25-01-2005.

Fiber har fået dispensation til at spille i serie 2 med max. 5 spillere på holdet

Indberetning af resultater forløbet tilfredsstillende.

Nyborg har sendt afbud til en match i serie 3 mod Vejle-Allested. Derfor sættes resultatet til 3½ - 0 til Vejle-Allested. Som konsekvens heraf mister Nyborg retten til oprykning. Ved yderligere udeblivelser skal holdet trækkes fra turneringen.

Udover ovennævnte er de første runder tilsyneladende forløbet uden anmærkninger.

HMP udarbejder en oversigt over forbrug af reserver, og kontakter relevante klubber.

FU ønsker en forenkling af reglerne om forbrug af reserver. En lettere administrativ måde kunne være at sætte max. kamp tallet til 9 (evt. 8) pr. sæson. PD laver konsekvensberegninger før et beslutningsforslag. Samtidig modtager PD holdturneringsreglementer fra andre HK. Forenklingen drøftes på næste FU-møde.

På grund af ratingberegningen kan styrkelisten ikke ændres pr. 1.1.2005

Da det er blevet lettere at opnå max-point i serie2 og 3 besluttedes det, at gavekort for max point i grupper med 7. kampe forsat er kr. 400 samtidig ændres gavekortet til kr. 200 i grupper med kun 5 kampe.

7. FM. for seniorer
FU finder at FM for seniorer forsat skal finde sted centralt på Fyn. Da Frem ikke længere ønsker at stå som arrangør kontaktes LF. og OS med henblik på at afholde arrangementet. Begge klubber har meddelt at de ikke kan påtage sig arrangementet. Så derfor søges en arrangør.

8. FM i Lyn
Fiber er ikke længere interesseret i at afholde dette arrangement. FU udbyder derfor arrangementet til interesserede entreprenører. Arrangementet må afholdes som et åbent stævne, hvor bedste fynbo bliver FM. PJ kontakter de Vestfynske klubber, for at vejre interessen her.

9. Dato for HK-møde
FU foreslår den 11/3, til afholdelse i LFs lokaler. EGA har forespurgt om LFs interesse for arrangementet. EGA meddeler LF datoen LF. har efterfølgende påtaget sig arrangementet.

10. TL-kursus
HMP har endnu ikke modtaget materialer fra Svend Larsen, hvorfor punktet udsættes til næste møde. (HMP har efterfølgende modtaget undervisningsmaterialer).

11. Næste møde.
Kommende møder: 12/1 2005 og 2/3 2005

12. Eventuelt
Mødet slut: kl. 23.45

Referent: Hans Milter Pedersen