Referat af FU-møde i Fyns Skak Union den 25/08 2004 i Ullerslev

Tilstede: Erik G. Andresen (EGA), Pierre Dahl (PD) og Hans Milter Pedersen (HMP).

Godkendelse af referat fra sidste møde:
HMP har ikke fået kontaktet Svend Larsen – prøver igen. EGA vil efterfølgende kontakte potentielle instruktører.
Ellers ingen bemærkninger.

Siden sidst:
Hjemmesiden er ved at være på plads, dog mangler links forsat.
EGA nærlæser klubadresser, således denne side bliver ajour, f.eks. har SIF klubaften mandag aften.
Juniorer: Kim og Mads har tjek på juniorarrangement på Tjele efterskole.
Der er udsendt indbydelse til FM for juniorer – indbydelsen skal lægges på hjemmesiden. Arne Bech Madsen vil få de penge han søger om til dette arrangement.
Hele FU har fået indbydelse til SØFs jubilæumsarrangement – dvs. det ikke længere er EGA personligt der har fået en indbydelse. Det besluttedes at give en gave på kr. 500 under forudsætning af Poul Jacobsens (PJ) godkendelse.
I forbindelse med ovennævnte besluttedes det, at der på næste FU-møde skal udarbejdes et gaveregulativ.
EGA har givet vin til Bjørn Laursen, som tak for hjælpen i forbindelse med ratingberegning af holdturneringen 2003/2004.
EGA har forsat ikke hørt fra Niels Henrik Cappelen.
FSU giver en underskudsgaranti til Giersings Realskole på kr. 4.000 i forbindelse med NM i skoleskak – samtidig annulleredes tidligere bevillinger til Giersings Realskole

Regnskab/medlemstal:
Udsat til næste møde, EGA kunne dog oplyse, at der er intet alarmerende. EGA vil dog forsøge at få medlemstallet opgivet – og tilføje dette referatet.

Holdturnering:
HMP og EGA har gennemgået holdturneringsreglementet. Der er foretaget ændringer i § 1.1, § 9.5, § 10.1, § 10.2.1 (ny), § 10.3, § 10.5 & § 10.6
HMP sender det reviderede reglement til FSU + Arne Bech Madsen.
EGA kontakter PJ angående tilmeldingsblanket til den kommende holdturnering.

Idebox:
PD sender links til FSU angående regler for kaos-turneringer og for Islands Turnering (Disse sider kan læses på Øbro Skakklubs hjemmeside). Umiddelbart virker det til at en Islands turnering vil være velegnet til FM.

Endvidere diskuteredes reglen om, at en spiller max. må spille 10 kampe i løbet af en sæson – denne regel findes tilsyneladende ikke i andre hovedkredse – her må man max. spille én kamp pr. runde. En tilsvarende regel i FSU kunne spare megen administration af holdturneringen. Man kan evt. fjerne denne regel etapevis, dvs. først nedsætte kamptallet til 9 kampe pr. sæson.

HB-møde 29/8 2004 – Nyborg Strand
Dagsorden gennemgået – EGA eller PJ deltager.

Eventuelt:
EGA gjorde opmærksom på, at sidste runde i den kommende holdturnering pga. påske er ændret fra uge 12 til uge 11.

Mødet slut: kl. 22.30 - flot
Referent: Hans Milter Pedersen